top of page

I. Przed wstępem na tor Uczestnicy oraz ich opiekunowie powinni zapoznać się z
poniższym regulaminem oraz go zaakceptować.
II. Uczestnik zapewnia, iż nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcje kierującego pojazdem.
Zapewnia także, że nie istnieją inne okoliczności ani żadne przeciwwskazania do
wzięcia udziału w wyścigach m.in.: ciąża, problemy z kręgosłupem, problemy
z ciśnieniem i sercem oraz inne problemy zdrowotne, które mogłyby negatywnie
wpłynąć na sposób jazdy oraz na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wyścigu,
III. Organizator może odmówić sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi
podejrzenie niespełnienia warunków niniejszego regulaminu, bez przeprowadzania
jakichkolwiek testów i badań.
IV. Uczestnik biorący udział w jeździe, będący pod wpływem wyżej wymienionych
substancji, zostanie natychmiast usunięty z toru bez możliwości ubiegania się o zwrot
pieniędzy za wykupioną jazdę,
V. Jazda gokartem ma służyć przyjemnej zabawie oraz oswojeniu się z motoryzacją.
VI. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, wymagana jest pisemna
zgoda rodzica lub opiekuna.
VII. Na terenie toru gokartowego Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do
niniejszego regulaminu, sygnalizacji świetlnej oraz flag sygnalizacyjnych, wskazówek i
nakazów organizatora oraz personelu, a także przestrzegania poniższych zasad
związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz ruchem pojazdów:

1. Każdy Uczestnik wyścigu zobowiązany jest do posiadania Karty Kierowcy
oraz kominiarki lub własnego kasku.
2. Minimalny wiek uczestnika wynosi 7 lat, minimalny wzrost - 135 cm.
Minimalny wiek pasażera tandemu - 3 lata. Minimalny wiek kierowcy tandemu -
16 lat.
3. Należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub
w innym luźnym obuwiu nie będą dopuszczani do jazdy.
4. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć luźne części
garderoby (szaliki, chustki, bluzki itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez
części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy spiąć.

5. Wejście na tor oraz do pit-stopu wyłącznie za zgodą instruktora.
6. Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po
odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca
jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności po włączeniu sygnalizacji
ostrzegawczej, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez
organizatora.
7. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów w czasie
trwania wyścigu.
8. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować
tę sytuację poprzez uniesienie rąk do góry. Pomocy udzielą wyznaczeni
pracownicy toru.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta obok
siedzenia znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną
uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga i łatwość przypadkowego
oparzenia.
10. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom. Obowiązuje także zakaz
potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez organizatora
takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
11. Kierownicę należy trzymać oburącz.
12. Jazda odbywa się pomiędzy niebieskimi liniami oraz bandami
wyznaczającymi tor jazdy. Najeżdżanie na nie jest bezwzględnie zabronione.
13. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora o zaistniałych
nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe
szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w
wyniku lekceważenia punktów regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.
Ponadto organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w
miejsce uszkodzonego.
16. Niedostosowanie się do regulaminu i zaleceń obsługi grozi wykluczeniem
uczestnika z dalszej jazdy.
17. Cennik za wstęp oraz czas trwania jazdy ustala organizator. Ponadto
organizator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy, jak i
odstępie czasu pomiędzy startującymi grupami, ma także prawo w każdej chwili
przerwać wyścig bez zwrotu opłaty za wstęp.

Regulamin Toru Półwysep

Regulaminy promocji:

REGULAMINY dni specjalne.jpg
znajdź dychę.png
PROMOCJA  studencki wrzesień .jpg

Regulaminy konkursów:

Drodzy Państwo,

 

jesteśmy w trakcie przygotowywania dla Was ciekawych konkursów,

Regulaminy pojawią się wkrótce, tymczasem zapraszamy do śledzenia nowości

na Naszym sklepie https://sklep.torpolwysep.pl/.

 

O zmianach poinformujemy Państwa za pomocą portalu społecznościowego

FACEBOOK oraz INSTAGRAM. 

bottom of page